Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Rypinie został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1683), jako jeden z sądów w obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego we Włocławku.

Sąd Rejonowy w Rypinie stanowi element władzy sądowniczej powołanej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej mocą Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 z póżn. zm)  wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi, wśród których wymienić należy w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316  z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003, Nr 5, poz. 22)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69).
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz. MS z 2015 r. poz. 149)

Akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów i prokuratur

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/regulacje-prawne-dotyczace-organizacji-ministerstwa-sprawiedliwosci/

Właściwość miejcowa sądu:

miasto: Rypin

gminy: Rypin, Skrwilno, Rogowo, Brzuze, Wąpielsk

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna