Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjmowania interesantów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych- Dz.U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r

Rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych - Dz.U.Nr 15 poz. 133 - reguluje także tryb i sposób ustanawiania biegłych sądowych i stosownie §12 w/w rozporządzenia biegłym może być ustanowiona osoba, która:

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 rok życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadane wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.
Natomiast stosownie do §13 w/w rozporządzenia biegłym - tłumaczem języka migowego - może być ustanowiona osoba, która:
ukończyła 21 lat życia i posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz - biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.

Pliki do pobrania

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rypinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie SSR Ktarzyna Więckowska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d